Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Om Parkaden AB

Parkaden AB (556085-3599) är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden AB (publ). Parkaden bedriver parkeringsverksamhet i två anläggninagar i centrala Stockholm: parkeringshuset Parkaden, ett blåmärkt p-hus på Regeringsgatan och Continentalgaraget på Mäster Samuelsgatan.

Denna information avseende integritet beskriver hur Parkaden AB, org. nr 556085–3599, NK 100, 111 77 Stockholm, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Parkaden AB är registeransvarig för de personuppgifter företaget samlar in och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.

Parkaden AB kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Parkaden ABs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Parkaden AB vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade samt vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Parkaden AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom till moderbolaget Hufvudstaden AB och andra samarbetspartners.

Tredje part som Parkaden AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Parkaden AB avtal med dig som kund eller hyresgäst.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Parkaden AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Parkaden ABs rättsliga intressen.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Parkaden AB lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av adekvata fysiska, tekniska och administrativa processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi samlar in.  Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Parkaden AB baserar behandling av personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i separata avsnitt nedan.

Vilka är dina rättigheter?

Tillgång till dina uppgifter:

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Det är kostnadsfritt 1 gång per år. Registerutdraget skickas till dig inom 1 månad från det att begäran inkommit.

Dataportabilitet:

Rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra de personuppgifter du försett oss med i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rättelse och radering:

Parkaden AB ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal.

Begränsning av behandling.

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål.

Utöva dina rättigheter.

Vi tar dataskydd på stort allvar och hanterar därför dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Om du anser att Parkaden AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt ska du kontakta oss snarast på gdrp@hufvudstaden.se

Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Parkaden AB kan behöva uppdatera sin integritetsinformation. Den senaste versionen av integritetsinformationen finns alltid tillgängligt på parkaden.se, där vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsinformationen.

Avtalskund

Ta del av information om Parkaden ABs hantering av personuppgifter avseende avtalskunder

Kameraövervakning

Ta del av information om Parkaden ABs hantering av kameraövervakning och LPR-registrering

PARKADEN

Regeringsgatan 47-55

Malmskillnadsgatan 38

Måndag - Lördag 06.00-24.00

Söndag & helgdag 09.30-24.00

CONTINENTALGARAGET

Mäster Samuelsgatan 69

Alla dagar 05.00-24.00

PARKADEN AB

NK 100, 111 77 Stockholm

info@parkaden.se

08-762 92 00